Otwarcie oddziału przedszkolnego

W związku z otwarciem oddziału przedszkolnego w dniu 11.05.2020r. wdrażamy następujące procedury postępowania.

Wewnętrzna procedura BHP w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej im. E i J. Orzelskich w Runowie Krajeńskim obowiązująca od 11 maja 2020r.

 

 1. Cel procedury

Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny dzieci objętych opieką placówki i ich rodziców oraz pracy pracowników świadczących pracę w normalnym trybie (na terenie zakładu pracy) w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 na terenie  Szkoły Podstawowej im. E i J. Orzelskich w Runowie Krajeńskim zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego , Ministra Zdrowia oraz MEN w związku z otwarciem przedszkoli.

 

 1. Zakres procedury

Niniejsza procedura dotyczy wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej im. E i J. Orzelskich w Runowie Krajeńskim świadczących pracę na terenie placówki w trakcie trwania pandemii koronawirusa COVID-19 oraz dzieci i ich rodziców/opiekunów. Rodzice zobowiązani są znać
i przestrzegać postanowień niniejszego dokumentu.

 

 1. Odpowiedzialność
 • Odpowiedzialnym za wdrożeniem procedury i zapoznanie z nią pracowników i rodziców jest Dyrektor placówki.
 • Pracownicy i rodzice zostają zapoznani z procedurą poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń w holu głównym, , umieszczeniu na stronie internetowej szkoły.
 • Pracownicy wykonujący pracę na terenie placówki w trakcie trwania pandemii odpowiedzialni są za przestrzeganie zasad BHP, zgodnie z niniejszą procedurą, a także za bezpieczeństwo i higienę powierzonych im sprzętów i narzędzi.

 

 1. Organizacja opieki nad dziećmi  w czasie pobytu w przedszkolu
 • Do przedszkola może uczęszczać tylko dziecko zdrowe bez objawów chorobowych.
 • Rodzic nie może przysłać dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy domownicy powinni pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Dzieci do przedszkola przyjmowane są zgodnie z oświadczeniem rodzica/opiekuna
  – załącznik 1.
 • Dzieci do przedszkola mogą być przyprowadzone/odbierane wyłącznie przez zdrowych rodziców/opiekunów (wskazane byłoby ustalenie stałej osoby opiekującej się dzieckiem).
 • Rodzice/opiekunowie muszą zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej zarówno podczas odprowadzania i odbierania dzieci, jak również przybywania w budynku przedszkola (maseczki zakrywające usta i nos, rękawice ochronne) oraz zaopatrzyć dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
 • Osoby przyprowadzające i odbierające dzieci powinny zachować dystans społeczny -2m, od pracowników przedszkola, innych dzieci i ich rodziców..
 • Rodzic oddaje zdrowe dziecko przy drzwiach głównych przedszkola przyporządkowanemu do grupy opiekunowi. Rodzic zabiera ze sobą maseczkę dziecka.
 • Rodzic nie wchodzi do budynku przedszkola. Dziecko zostanie przyjęte do przedszkola po sprawdzeniu temperatury.
 • Przy wejściu do przedszkola umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk, z którego muszą korzystać wszyscy dorośli.
 • Liczebność grup jest pomniejszona i obejmuje 12 dzieci. Dziecko  może nie być objęte opieką dotychczasowego opiekuna.
 • Opiekun z grupy odbiera dziecko i zaprowadza do wyznaczonej sali, w której będzie ono przebywało.
 • Dziecko musi posiadać worek na obuwie zmienne.
 • Dzieci nie mogą przynosić ze sobą do przedszkola żadnych niepotrzebnych przedmiotów
  i zabawek.
 • Z sal zostały usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować,
  jak np. pluszowe zabawki.
 • Odbiór dziecka odbywa się w następujący sposób: rodzic dzwoni do drzwi wejściowych; opiekun z grupy przedszkola ubiera dziecko i oddaje rodzicowi. Rodzic nie wchodzi na teren placówki.
 • Personel opiekujący się grupą wietrzy salę  co najmniej raz na godzinę, w tym w trakcie zajęć.
 • Dzieci pod nadzorem nauczycieli mogą korzystać z terenu zielonego na terenie placówki przy zachowaniu możliwie największej odległości i zmianowości grupy.
 • Wydziela się z placu zabaw część przeznaczoną na aktywność dzieci oznaczoną taśmą. Pozostała część placu zabaw zostaje wyłączona z użytkowania.
 • Sprzęt w wydzielonej część dezynfekuje pracownik wyznaczony przez dyrektora niezwłocznie po wyjściu
 • Zawiesza się wszelkie wyjścia dzieci poza teren placówki.

 

 1. Higiena dzieci  w czasie pobytu w przedszkolu
 • Nauczyciele zobowiązani są do prowadzenia działań profilaktycznych podczas pobytu dziecka w przedszkolu, w tym w szczególności:
 1. Wyjaśniać dzieciom, jakie zasady obowiązują w przedszkolu i dlaczego zostały wprowadzone.
 2. Systematycznie przypominać  dzieciom obowiązujące w przedszkolu zasady bezpieczeństwa i higieny.
 3. Przypominać dzieciom etapy mycia rąk, zgodnie z obowiązującą instrukcją oraz zorganizować pokaz mycia rąk i ich dezynfekcji.
  Mycie rąk powinno trwać minimum 30 sekund.
 4. Zwracać uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce z użyciem ciepłej wody i mydła, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z  zajęć 
  na powietrzu, z placu zabaw.
 5. Wdrażać dzieci do stosowania ochrony podczas kichania i kaszlu, zasłaniania ust i nosa.
 6. Wdrażać dzieci do unikania dotykania twarzy: oczu, nosa i ust oraz unikania wkładania przedmiotów, zabawek, placów do ust.
 • Rodzice zobowiązani są do prowadzenia i przestrzegania zasad higieny i profilaktyki, w tym
  w szczególności:

  1. Rodzice powinni zwracać uwagę dziecku na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Sami także powinni je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.
  2. Rodzice powinni przypominać dziecku podstawowe zasady higieny: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu, kaszlu
 • Każda sala, w której przebywają dzieci wyposażona jest w ręcznik papierowy i środki
  do dezynfekcji.

 

 1. Organizacja pracy  pracowników  szkoły/przedszkola
 • Pracownicy przychodzą do pracy w wyznaczone przez dyrektora dni i godziny, zgodnie
  z grafikiem przygotowanym i zaakceptowanym przez dyrektora szkoły.
 • Pracownicy zaopatrzeni zostaną w indywidualne środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice i fartuch.
 • Pracownicy podczas wykonywania swoich czynności na terenie placówki nie muszą zakrywać ust i nosa.
 • Opieki na dziećmi nie mogą sprawować nauczyciele, pomoce nauczyciela z objawami chorobowymi: kaszel, gorączka itp.
 • Nauczyciele i opiekunowie między sobą powinni zachować dystans społeczny w odniesieniu do rodziców, dzieci i pozostałych pracowników wynoszący minimalnie
 • Osoby trzecie powinny w placówce przebywać tylko w uzasadnionych przypadkach przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności – osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk , tylko osoby zdrowe.

 

 1. Spożywanie posiłków
 • Dzieci spożywają posiłki w sali.
 • Stoliki, krzesła w sali dezynfekuje personel po zakończeniu posiłku przez  grupę.
 • Wielorazowe naczynia i sztućce myje się w zmywarce z dodatkiem detergentu
  w temperaturze min. 60 O C lub je wyparzać.
 • Z wody pitnej można korzystać jedynie pod nadzorem nauczyciela.
 • Personel kuchenny nie kontaktuje się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.

 

 1. Szczegółowe zasady dezynfekcji sprzętów po opuszczeniu sali przez grupę
 • Celem dezynfekcji sprzętów jest zapobieganie zakażeniu drogą kontaktową oraz zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się zakażeń.
 • Dezynfekcji podlegają wszystkie sprzęty i narzędzia, które były używane przez pracownika
  w trakcie pracy, a także powierzchnie, jak np. biurka, stoły, klamki itp., z których pracownik korzystał danego dnia pracy, wszelkie poręcze, klamki, przyciski na terenie placówki.
  W łazience deski sedesowe oraz baterie umywalkowe.
 • Pracownik poszczególnej sali regularnie dezynfekuje zabawki, których użyją dzieci, stoły, krzesła w salach wychowawczych.
 • Pracownik obsługi przystępuje do dezynfekcji w gumowych rękawiczkach ochronnych.
 • Dezynfekcja sprzętów lub powierzchni służących do pracy odbywa się z zastosowaniem środka do dezynfekcji na bazie alkoholu (zawartość minimum 60%) dostępnego w pomieszczeniu socjalnym pracowników obsługi.
 • Za uzupełnianie zapasów odpowiedzialny jest sekretarz szkoły.
 • Po zdezynfekowaniu sprzęty i narzędzia muszą zostać odłożone na swoje miejsce.
 • Po zakończonej dezynfekcji pracownik ściąga i wyrzuca do kosza na śmieci jednorazowe środki ochrony, typu maseczka, rękawiczki, kombinezon, fartuch.
 • Codziennie odbywać się będzie monitoring prac porządkowych i dezynfekcyjnych (lista kontrolna).
 • Pracownicy unikają nieuzasadnionego korzystania ze sprzętów będącego wyposażeniem szkoły.

 

 1. Sposób postępowania na wypadek zauważenia objawów choroby u dziecka
 • W przypadku zaobserwowania, wystąpienia lub zgłoszenia przez dziecko niepokojących objawów chorobowych, złego samopoczucia osoba opiekująca się dzieckiem, mierzy temperaturę dziecku.
 • Temperaturę ciała dziecka należy mierzyć za pomocą termometru bezdotykowego. Termometr dezynfekuje osoba używająca go, niezwłocznie po użyciu.
 • W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych, dziecko zostanie odizolowane w sali do tego wskazanej, z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób, a rodzice zostaną niezwłocznie poinformowani o konieczność pilnego odbioru dziecka. Personel informuje
  o tym fakcie dyrektora szkoły.
 • Rodzice w przypadku odbioru dziecka z ww powodów, będą musieli informować placówkę
  o stanie zdrowia dziecka.
 • Do komunikacji pomiędzy nauczycielem/dyrektorem a rodzicami służy ścieżka szybkiej komunikacji opisana w punkcie 11 procedury.
 • Rodzic ma obowiązek natychmiastowej reakcji na informację i odbiór dziecka, bez zbędnej zwłoki.

 

 1. Sposób postępowania na wypadek zauważenia objawów choroby u pracownika
 • Pracownik, który zauważył u siebie objawy choroby, takie jak: podwyższona temperatura, duszności, kaszel, osłabienie organizmu, katar, niezwłocznie powiadamia drogą telefoniczną Dyrektora i nie przychodzi tego dnia do pracy. Zawiadamia o tym fakcie Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Sępólnie Krajeńskim. (tel…..) Dyrektor informuje go następnie o dalszym postępowaniu.
 • W przypadku potwierdzenia choroby jednego z pracowników, Dyrektor powiadamia pozostałych pracowników, którzy mieli kontakt z chorym.
 • Pracownik, który miał kontakt z osobą chorą, z poza placówki, niezwłocznie powiadamia
  o tym fakcie drogą telefoniczną Dyrektora i nie przychodzi tego dnia do pracy. Dyrektor informuje go o dalszym postępowaniu.
 • Pracownik, który zauważył objawy choroby u współpracownika lub innej osoby przebywającej na terenie szkoły, niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Dyrektora. Dyrektor kontaktuje się z pracownikiem z objawami choroby w celu potwierdzenia.
 • W placówce wyznacza się pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku objawów chorobowych, sala oznaczona opisem izolatorium, która będzie wyposażona w środki ochrony i płyn dezynfekujący.
 • Izolatorium, po opuszczeniu przez osobę z objawami chorobowymi, pomieszczenie dezynfekuje osoba wskazana przez dyrektora.
 • W przypadku zagrożenia wprowadza się dodatkowe działania, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek, określone przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Sępólnie Krajeńskim.

 

 1. Ścieżka szybkiej  komunikacji z rodzicami

Telefon, SMS, fb, Komunikatory internetowe: Messenger, WhatsApp, e-mail, e-dziennik

 

 1. Załączniki

Do niniejszej procedury dołączone są następujące załączniki:

 • Załącznik 1 – oświadczenie rodzica/opiekuna
 • Załącznik 2 – instrukcja mycia rąk;

 

 

 

                                         Piotr Kriese

(podpis dyrektora)

 

Załącznik nr 1 Oświadczenie rodzica – korzystanie z wychowana przedszkolnego w czasie stanu epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2

…….……………………

miejscowość i data

………………………………

imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego

 

………………………………

imię i nazwisko dziecka, rok urodzenia

 

………………………………

telefon do szybkiego kontaktu

 

 

Oświadczenie rodzica

w związku z korzystaniem z wychowana przedszkolnego

w czasie stanu epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2

 

 

Oświadczam, że moje dziecko jest uprawnione do skorzystania w pierwszej kolejności ze świadczeń placówki, przewidzianych dla dzieci pracowników zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

………………………………

czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

Ja niżej podpisany/-a, świadomy/-a zagrożenia wywołanego wirusem SARS-CoV-2 niniejszym zobowiązuję się przyprowadzać do placówki wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną oraz oświadczam, że przyjmuję do wiadomości i stosowania, że:

 1. w sytuacji przyprowadzenia dziecka nikt z domowników nie może przebywać na kwarantannie lub izolacji domowej z powodu COVID-19;
 2. przyprowadzać i odbierać dziecko może wyłącznie osoba zdrowa;
 3. podczas przyprowadzania i odbierania dziecka zachowuje się dystans społeczny do innych rodziców, dzieci i personelu placówki;
 4. dziecko zostanie odebrane niezwłocznie po telefonicznym zawiadomieniu przez personel placówki, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby;
 5. dziecko może nie być objęte opieką dotychczasowego opiekuna.

 

 

………………………………

czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 

Wyrażam zgodę na pomiar temperatury u mojego dziecka, w związku z pobytem w placówce w czasie stanu epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

 

………………………………

czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 

 

Oświadczam, że znana mi jest treść procedury placówki, obowiązująca w czasie stanu epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2.  Zrozumiałem jej i w pełni akceptuję.

………………………………

czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

Załącznik nr 2

Instrukcja mycia rąk

 

 1. Na zwilżone ręce nałożyć porcję mydła w ilości, która starczy na pokrycie obu dłoni.
 2. Pocierać ręce o siebie wewnętrznymi powierzchniami dłoni.
 3. Pocierać wewnętrzną stroną prawej dłoni o zewnętrzną stronę lewej dłoni. Czynność powtórzyć, zmieniając ręce.
 4. Przepleść między sobą palce obu dłoni i pocierać wewnętrznymi stronami ręką o rękę.
 5. Spleść ze sobą zagięte palce obu dłoni i pocierać palcami o siebie.
 6. Pocierać okrężnymi ruchami prawą zamkniętą dłonią o lewy kciuk. Czynność powtórzyć, zmieniając ręce.
 7. Pocierać palcami prawej dłoni okrężnym ruchem wewnętrzną stronę lewej dłoni. Czynność powtórzyć, zmieniając ręce.
 8. Umyć nadgarstki obu dłoni.
 9. Spłukać ręce wodą.
 10. Wytrzeć dłonie jednorazowym ręcznikiem.

Download (PDF, 203KB)