Deklaracja dostępności

Wstęp
Szkoła Podstawowa im. Elżbiety i Jana Orzelskich w Runowie Krajeńskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://sprunowo.edu.pl/
Data publikacji strony internetowej: 2011-05-19
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-12

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Część dokumentów nie posiada warstwy tekstowej, informacje zamieszczone przed 24 września 2018 roku nie będą poprawiane ze względu na zbyt duże obciążenie dla jednostki
Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: data sporządzenia – 2024-03-01
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):
Ctrl+U – sterowanie funkcjami związanymi z dostępnością strony
Tab – nawigowanie po głównych blokach strony
Klawisze strzałek (w lewo, w prawo) – nawigowanie po kolejnych elementach strony
Enter – wybieranie elementów aktywnych

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Daria Fabia-Stryszyk, sekretariat@sprunowo.edu.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 523899010. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/.

Dostępność architektoniczna
89-421 Runowo Krajeńskie
Runowo Krajeńskie 58

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Do szkoły można wejść z dwóch stron: wejście główne od strony ulicy), od strony boiska wejście boczne (kilkustopniowe schody w pomieszczeniu). Pracownicy szkoły, goście oraz inni korzystający z usług szkoły korzystają z wejść do budynku głównego. Uczniowie, w zależności od zajęć.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
W głównym budynku szkoły istnieją dwie kondygnacje: parter, na który prowadzi podjazd dla osób na wózkach, Nie ma windy. Piętro nie jest dostępne dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia w szkole (sale lekcyjne, szatnia) są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Szkoła nie dysponuje toaletą przystosowana dla osób niepełnosprawnych

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
Jedno z wejść do szkoły wyposażone jest dodatkowo w pochylnię z kostki brukowej. Poza tym placówka nie dysponuje platformami, pętlami indukcyjnymi itp.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Przed szkoła znajduje się parking bez wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń ogólnodostępnych można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.