Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Szkole Podstawowej w Runowie Krajeńskim

            Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)  informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana/ Ucznia danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej  Elżbiety i Jana Orzelskich w Runowie Krajeńskim
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  możliwy jest pod adresem: Inspektor Ochrony Danych, Szkoła Podstawowa w Runowie email: slawomir_wojtasik@o2.pl , tel. 508826353
 3. Dane osobowe  będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych,  Ustawy – Prawo Oświatowe z dn. 14 grudnia  2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
 4. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust.2 lit. b i c – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r  Pani/Pana/Ucznia dane osobowe przetwarzane będą w celu : 
 • rekrutacji uczniów do szkoły podstawowej
  (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO),
 • realizacji zadań związanych z wypełnieniem obowiązku szkolnego
   (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO).
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 • w innych przypadkach Pani/Pana/Ucznia dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 1. Odbiorcami Pana/Pani/Ucznia danych osobowych będą :
 • podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, uczestniczące w wykonywaniu czynności na naszą rzecz tj.: podmioty obsługujące i utrzymujące naszą sieć informatyczną, podmioty świadczące nam usługi doradcze, audytowe, pomoc prawną, rachunkową;
 • inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa tj. Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty, Urząd Gminy. W przypadku kontaktu w formie tradycyjnej odbiorcą będzie Poczta Polska. W przypadku komunikacji drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych osobowych będzie operator poczty elektronicznej.
 • wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 1. Pana/Pani/Ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
 2. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie Pani/Pana/Ucznia danych jest wymogiem ustawowym i wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 5. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu)