Pedagog specjalny

Pedagog specjalny – Magdalena Brieger

Pedagog specjalny w szkole wspiera uczniów z różnymi rodzajami trudności w nauce i potrzebami edukacyjnymi.

Rola pedagoga specjalnego w szkole:

 • Diagnozowanie trudności edukacyjnych: Pedagog specjalny identyfikuje uczniów, którzy mogą mieć trudności w nauce, zarówno w obszarze edukacyjnym, jak i społecznym.
 • Opracowywanie programów wsparcia: Tworzy plany wsparcia edukacyjnego, dostosowane do indywidualnych potrzeb uczniów, które mogą obejmować dodatkową pomoc w nauce, terapie, czy też dostosowanie materiałów edukacyjnych.
 • Współpraca z nauczycielami: Pedagog specjalny współpracuje z nauczycielami, aby dostosować metody nauczania do potrzeb uczniów i pomóc w opracowaniu odpowiednich strategii dydaktycznych.
 • Współpracę z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach.
 • Współdziałanie z organami szkoły, policją, sądami w przypadkach wykroczeń uczniów (naruszenie regulaminu szkoły lub prawa).
 • Wspieranie uczniów z niepełnosprawnościami: Wspomaga uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności, takimi jak dysleksja, ADHD czy zaburzenia ze spektrum autyzmu, aby pomóc im osiągnąć sukces edukacyjny.
 • Pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych: Pedagog specjalny udziela wsparcia uczniom w radzeniu sobie z problemami społecznymi, konfliktami i innymi trudnościami interpersonalnymi.
 • Edukacja nauczycieli i rodziców: Dostarcza wsparcia i szkolenia dla nauczycieli i rodziców, aby pomóc im lepiej zrozumieć i radzić sobie z potrzebami edukacyjnymi uczniów.
 • Monitorowanie postępów: Śledzi postępy uczniów i dostosowuje strategie wsparcia, jeśli to konieczne.
 • Prowadzenie dokumentacji, tj. dziennika pedagoga, zawierających dokumentację prowadzonych badań i czynności uzupełniających.
 •  Doskonalenia swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia i samokształcenia.

Pedagog specjalny ma za zadanie zapewnić pomoc i dać szansę każdemu uczniowi osiągnąć sukces w nauce i rozwijać swoje umiejętności, niezależnie od ewentualnych trudności czy różnic.

W ramach swojej pracy pedagog specjalny współpracuje z takimi placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły, jak:

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sępólnie Krajeńskim
 • Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku
 • Sąd Rejonowy – Wydział Rodzinny i Nieletnich
 • Posterunek Policji w Więcborku
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim.

Pedagog specjalny

poniedziałek08.00 – 09.50 / 10.45 – 11.30
wtorek12.30 – 13.20
środa12.30 – 14.30
czwartek10.45 – 12.55
piątek08.00 – 08.55