Pedagog szkolny

Pedagog szkolny: mgr Marta Markiewicz

Jako pedagog wspieram nauczycieli, wychowawców oraz uczniów i rodziców w rozwiązywaniu konfliktów w szkole, wspieram uczniów w rozwoju oraz prowadzę edukację prozdrowotną.

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 1. Czujesz się samotny,
 2. Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej,
 3. Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać,
 4. Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem,
 5. Chciałbyś z kimś porozmawiać,
 6. Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób,
 7. Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić. 

Zadania pedagoga szkolnego

Pedagog szkolny organizuje pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowawcom klas i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), pielęgniarką szkolną, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji Praw Dziecka.

Ale głównym partnerem w pracy pedagogów szkolnych jest uczeń.

Wśród poruszanych problemów znajdują się:

·        pomoc wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych poprzez obserwację zachowania pojedynczych uczniów i klasy, rozmowy indywidualne i uczestnictwo w spotkaniach z klasą, analizowanie wyników nauczania i ocen zachowania, rozmowy z rodzicami (opiekunami prawnymi), wywiady środowiskowe, udział w wywiadówkach i radach pedagogicznych, porady wychowawcze, prowadzenie lub organizowanie dyskusji na tematy ważne i interesujące młodzież;

·        określenie form i sposobów udzielania pomocy uczniom, w tym uczniom poprzez wydawanie opinii i zaleceń dotyczących stymulowania rozwoju lub pokonywania przez uczniów trudności rozwojowych, wyrównywania braków i luk w nauce; 

·        udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki poprzez konsultacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli;

·         działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez informowanie rodziców i uczniów o możliwościach i procedurze uzyskania zasiłków, stypendiów i innych form pomocy materialnej oraz współdziałanie z instytucjami i organizacjami pozaszkolnymi udzielającymi wsparcia materialnego;

·        współpracę z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach;

·         współdziałanie z organami szkoły, policją, sądami w przypadkach wykroczeń uczniów (naruszenie regulaminu szkoły lub prawa);

·        prowadzenie dokumentacji, tj. dziennika pedagoga, zawierających dokumentację prowadzonych badań i czynności uzupełniających;

·        doskonalenia swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia i samokształcenia.

W ramach swojej pracy pedagog szkolny współpracuje z takimi placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły, jak:

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sępólnie Krajeńskim
 • Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku
 • Sąd Rejonowy – Wydział Rodzinny i Nieletnich
 • Posterunek Policji w Więcborku
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim.

  PEDAGOG  SZKOLNY

  PONIEDZIAŁEK  ———————————
  WTOREK  09.30 – 12.30
  ŚRODA  14.10 – 15.00
  CZWARTEK  09.30 – 12.30    14.10 – 15.00
  PIĄTEK  11.40 – 12.30