Przedszkole

Przedszkole

„Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu – o tym jak żyć, co robić i jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat…”

Robert Fulghum

Wiek przedszkolny to okres wzmożonej aktywności poznawczej  dzieci, wyrażającej się silną potrzebą intelektualnych wrażeń, dużym napięciem emocjonalnym i potrzebą działania. Zadaniem przedszkola jest tworzenie sytuacji, w których dzieci znajdą możliwość zaspokojenia tych potrzeb. Aby zapewnić dzieciom osiąganie systematycznych postępów i sukcesów na miarę ich możliwości, naukę radzenia sobie z trudnościami oraz warunki do wszechstronnego  rozwoju, nauczycielki wykorzystują wiele nowatorskich metod pracy – są to między innymi:

 • metoda ruchowej ekspresji twórczej Rudolfa Labana
 • metoda aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss
 • metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • metoda Carla Orffa
 • metoda edukacji przez ruch Doroty Dziamskiej
 • metoda nauczania matematyki Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej
 • metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
 • pedagogika zabawy „Klanza”
 • metoda twórczego myślenia Jasona Osborne´a „Burza mózgów”
 • sztuka składania papieru Origami
 • zabawy badawcze, doświadczenia, obserwacje przyrodnicze
 • odimienna metoda nauki czytania Ireny Majchrzak

Pozytywny wpływ stosowania nowatorskich rozwiązań w edukacji powoduje ich jednoczesne oddziaływanie na wiele funkcji psychofizycznych, co sprawia, że dzieci zarówno poszerzają swoją wiedzę, jak i rozwijają procesy poznawcze (szczególnie logiczne i twórcze myślenie), doskonalą umiejętności społeczne, rozwijają inteligencję emocjonalną, a także doskonalą sprawność ruchową i zdolności muzyczne. Głównym celem stosowania tych rozwiązań, jest dbałość o wszechstronny rozwój dzieci, wzmacnianie więzi między dziećmi w grupie oraz zapewnienie im dobrej zabawy oraz możliwości przeżycia przygody. Stosowane w przedszkolu metody wychodzą naprzeciw dziecięcej potrzebie poznawania i doświadczania otaczającego świata, radosnego tworzenia, wesołej zabawy, aktywności ruchowej, kontaktu z rówieśnikami i poczucia bycia ważną częścią grupy.

Ponadto w naszych oddziałach przedszkolnych podejmujemy wiele działań sprzyjających integracji środowiska rodzinnego i przedszkolnego. Współpraca naszych oddziałów z rodzicami wynika z chęci niesienia pomocy rodzinie w spełnianiu jej funkcji wychowawczych oraz potrzeby ujednolicenia kierunku wpływów przedszkola i domu. Zakres tej współpracy obejmuje: starania o zapewnienie warunków prawidłowego rozwoju dziecka, inicjowanie poczynań pedagogicznych rodziców, oddziaływanie na postawy rodzicielskie, podnoszenie kultury pedagogicznej i poszerzanie wiedzy rodziców o rozwoju i wychowaniu w okresie dzieciństwa, pomoc rodziców w ulepszaniu warunków pracy przedszkola. Współpracy powinna towarzyszyć troska o przyszłe losy dziecka, o zaspokojenie jego aktualnych i różnorodnych potrzeb i o jego wychowanie.

W naszych oddziałach wypracowano wiele ciekawych form współpracy z rodzicami. Są to:

 Kontakty indywidualne:

 • rozmowy przy zapisie dziecka do przedszkola
 • rozmowy przy okazji przyprowadzenia i odbierania dziecka z przedszkola
 • stałe konsultacje

Kącik informacyjny dla rodziców
Zajęcia otwarte
Zebrania ogólne
Zebrania grupowe
Uroczystości przedszkolne
Działalność Rady Rodziców

Nasze oddziały przedszkolne utrzymują równie ważne, stałe kontakty ze środowiskiem lokalnym i  realizują oczekiwania tego środowiska. Mamy  świadomość, że nasza otwartość na współpracę z innymi placówkami działającymi na rzecz edukacji jest konieczna nie tylko z punktu widzenia rozwoju przedszkola a także właściwego wizerunku placówki w środowisku. Dzięki  współpracy:

 • zaspakajamy potrzeby rozwojowe dziecka,
 • wzbogacamy wiedzę, umiejętności i doświadczenia zarówno swoje jak i dzieci,
 • zapoznajemy z otoczeniem społecznym, życiem ludzi, ich pracą i jej rezultatami,
 • stwarzamy warunki do zabawy, innych form aktywności,
 • rozwijamy procesy poznawcze, sprawności umysłowe, manualne,
 • przygotowujemy dzieci do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie,

Jesteśmy otwarci na potrzeby społeczne środowiska, w którym funkcjonujemy, dlatego nasze oddziały mają wielu partnerów wśród organizacji i instytucji.

Współpracujemy z:

 • Urzędem Miasta
 • Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną
 • Kajeńskim Parkiem Krajobrazowym
 • Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury
 • Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną
 • Przychodnią Zdrowia
 • Sołectwem Runowo Krajeńskie
 • Sołectwem Borzyszkowo
 • KGW
 • Policją
 • Strażą Pożarną 
 • Innymi przedszkolami, placówkami oświatowymi
 • Lokalnymi zakładami pracy i punktami usługowymi
 • Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt
 • Nadleśnictwem
 • Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną
 • Mediami

Nasze placówki tworzą przyjazną atmosferę, klimat dający dzieciom poczucie bezpieczeństwa i dobrą adaptację. Otwartą na potrzeby i oczekiwania rodziców. Każde dziecko traktowane jest podmiotowo, z szacunkiem oraz troską o jego wszechstronny rozwój. Umożliwiamy dzieciom rozwój zainteresowań i zdolności, oraz wspieramy dzieci, których rozwój nie przebiega harmonijnie. Podejmujemy działania umożliwiające kształtowanie właściwych postaw społecznych, budowania prawidłowych relacji w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi. Dzieci wprowadzane są w świat wartości estetycznych, rozwijane są ich umiejętności wypowiadania się przez muzykę, teatr i plastykę. Wspieranie rozwoju dzieci, odkrywanie ich możliwości, gromadzenie różnych doświadczeń umożliwia osiągnięcie przez przedszkolaki dojrzałości do podjęcia nauki szkolnej. Pracownicy naszego przedszkola dbają o to aby, każde dziecko czuło się bezpieczne, szczęśliwe i osiągało sukces na miarę swoich możliwości.