Regulamin strony internetowej

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ELŻBIETY I JANA ORZELSKICH W RUNOWIE KRAJEŃSKIM

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z informacji oferowanych na Stronie Internetowej Szkoły Podstawowej im. Elżbiety i Jana Orzelskich w Runowie Krajeńskim zwanej dalej w skrócie Stroną.
2. Użytkownik korzystając z treści dostępnych na Stronie wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.
3. Użytkownicy Strony są zobowiązani do przestrzegania prawa obowiązującego na terytorium RP, prawa i regulaminu obowiązującego w Szkole Podstawowej im. Elżbiety i Jana Orzelskich w Runowie Krajeńskim oraz zasad współżycia społecznego.
4. Podmiotem oferującym treści na Stronie jest:

Szkoła Podstawowej im. Elżbiety i Jana Orzelskich w Runowie Krajeńskim
Runowo Krajeńskie 58
89 – 421 Runowo Krajeńskie
woj. kujawsko-pomorskie
tel. sekretariat 52 3899010

zwany dalej Szkołą.

5. Obsługę techniczną strony i serwera Strony zapewnia: Szkoła Podstawowa im. Elżbiety i Jana Orzelskich w Runowie Krajeńskim

6. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości materiałów publikowanych na Stronie, Szkoła powołała redakcję Strony Internetowej Szkoły Podstawowej im. Elżbiety i Jana Orzelskich w Runowie Krajeńskim zwanego dalej Webmasterem (w regulaminie) SP Runowo (na stronie).
7. Webmaster jest odpowiedzialny za weryfikację merytoryczną udostępnianych zasobów.
8. Do publikacji na Stronie nie są przyjmowane materiały i wypowiedzi sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, wzywające do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierające treści pornograficzne, faszystowskie, wulgarne, propagujące używki lub przemoc, obrażające uczucia religijne, naruszające prawa innych osób a także godzące w dobre imię Szkoły.
9. W razie stwierdzenia zaistnienia na Stronie treści lub wypowiedzi o charakterze niezgodnym z regulaminem Strony, użytkownicy powinni powiadomić Webmastera o tym fakcie przesyłając właściwą informację na adres Webmastera.

§ 2 KORZYSTANIE Z TREŚCI STRONY

1. Korzystanie z treści udostępnianych na łamach Strony jest bezpłatne.
2. Użytkownik Strony zobowiązuje się do korzystania z treści udostępnianych na Stronie zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz niniejszym regulaminem.
3. Każdy Użytkownik zobowiązuje się do nie podejmowania działań mających na celu zakłócenie poprawnej pracy Strony, uzyskanie nie przysługujących mu praw dostępu.

§ 3 KOMENTARZE

1. Użytkownicy mogą zamieszczać komentarze pod wpisami, które udostępnia Webmaster na zasadach określonych przez niniejszy regulamin.
2. Niedopuszczalne jest zamieszczanie treści propagujących przemoc oraz nienawiść rasową, religijną oraz etniczną.
3. Niedopuszczalne jest zamieszczanie treści zawierających słowa i wyrażenia uznane powszechnie za obraźliwe lub wulgarne.
4. Niedopuszczalne jest zamieszczania treści godzących w dobre imię Szkoły, innych Użytkowników Strony oraz osób trzecich.
5. Niedopuszczalne jest umieszczanie treści zawierających przekazy reklamowe.
6. W przypadkach naruszenia regulaminu Webmaster ma prawo do natychmiastowego usunięcia opublikowanego komentarza, bez podania przyczyny.

§ 4 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Szkoła dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia aktualności i odpowiedniej jakości materiałów i wiadomości prezentowanych na Stronie.
2. Dane i informacje zawarte na Stronie są publikowane wyłącznie do celów informacyjnych. Szkoła nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie błędy danych lub nieaktualne informacje zawarte na Stronie.
3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji udostępnianych na Stronie przez jej użytkowników.
4. Szkoła dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego działania Strony jednakże zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wadliwego funkcjonowania Strony.
5. Szkoła informuje, że niektóre usługi dostępne na Stronie, pozwalające w szczególności na prezentowanie opinii, umożliwiają użytkownikom samodzielnie i dobrowolnie udostępnić swoje dane osobowe innym użytkownikom. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki takiego działania.

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres Webmastera: dyrektor@sprunowo.edu.pl lub na adres pocztowy szkoły.
2. Szkoła zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na Stronie.