KOMPETENCJE RADY RODZICÓW

KOMPETENCJE RADY RODZICÓW

W 2007r. nastąpiła istotna nowelizacja ustawy o systemie oświaty. Dzięki niej, a także innym aktom prawnym, rady rodziców otrzymały nowe, istotne kompetencje. Obecnie w każdej szkole publicznej i w przedszkolu powołanie rady rodziców jest obligatoryjne.
Rada rodziców między innymi:
– może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu nadzorującego szkołę z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły,
– opiniuje program wychowawczy szkoły oraz program profilaktyki,
– opiniuje możliwość działania na terenie szkoły stowarzyszeń i innych organizacji,
– opiniuje plan finansowy szkoły,
– opiniuje dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
– współdecyduje w sprawie noszenia przez uczniów tzw. mundurków.

Te bardzo szerokie kompetencje, a także ustawowa odrębność i niezależność rady rodziców od dyrekcji i grona pedagogicznego, zostały określone w ten sposób, aby wzmocnić pozycję rodziców w polskiej szkole, a przez ich upodmiotowienie, zaktywizować tę grupę jako partnera w rozwiązywaniu problemów szkoły. Tylko bowiem zgodne współdziałanie grona pedagogicznego, uczniów i rodziców daje nadzieję na realne przeciwstawienie się największym problemom w szkole i przedszkolu, na ich rozwój.
Kompetencje rady rodziców zawarte są przede wszystkim w art. 53 i 54 ustawy o systemie oświaty. Ustawa daje radom rodziców prawo do gromadzenia funduszy na działalność statutową szkoły i wskazuje wprost główne ich źródło-dobrowolne składki rodziców. Rada może gromadzić fundusze także z innych źródeł. Rada ustala corocznie zasady wydatkowania środków w planie finansowym wydatków zgodnie z regulaminem rady rodziców. Wnioski o środki z funduszu Rady Rodziców mogą składać: Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna oraz Samorząd Uczniowski – w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.